Karbonhidrat gerçeği…

0

Karbonhidrat; Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklere denir. Karbonhidrat insan ve hayvan vücudunda glikojen olarak, bitkilerin yapısında nişasta ve selüloz olarak bulunur. Temel olarak 2 çeşit karbonhidrat vardır: Ba­sit ve komp­leks. Ba­sit kar­bon­hid­rat­lar; be­yaz şe­ker ve bal gi­bi yi­ye­cek­ler­den bu­lu­nur. Komp­leks ya­ni zor sin­di­ri­len kar­bon­hid­rat­lar ise ek­mek, pi­rinç, bul­gur, ma­kar­na, eriş­te gi­bi yi­ye­cek­ler­dir. Mey­ve­ler ve ku­ru mey­ve­ler de kar­bon­hid­rat içe­rir. Sağ­lık­lı bes­len­mek için ba­sit kar­bon­hid­rat ve şe­ker tü­ke­ti­mi­ni azal­tıp, ye­ri­ne komp­leks kar­bon­hid­rat­la­ra yer vermeniz gerekir. Gün­lük al­dı­ğı­mız ka­lo­ri­nin en az ya­rı­sı kar­bon­hid­rat­lı be­sin­ler­den kar­şı­lan­ma­lı­dır.

Sağlıklı karbonhidrat tüketimi için bilmeniz gerekenler

Tü­ke­tim saa­ti de sağ­lık­lı bir ya­şam ve ide­al ki­lo için önem ta­şır. Kar­bon­hid­rat­lı yi­ye­cek­le­rin gün­düz sa­at­le­rin­de tü­ke­til­me­si da­ha sağ­lık­lı­dır. Ak­şam ye­me­ğin­de kar­bon­hid­rat­lı bir be­sin var ise müm­kün­se ye­mek­ten 4 sa­at son­ra ya­tıl­ma­lı­dır. Hız­lı tü­ke­ti­len kar­bon­hid­rat­lar; kan şe­ke­ri­ni da­ha hız­lı yük­sel­tip da­ha hız­lı dü­şü­rür. Bu ne­den­le bu tür yi­ye­cek­le­rin ya­vaş tü­ke­til­me­si önem­li­dir. Ay­nı za­man­da kar­bon­hid­ra­tın sin­di­ri­mi ağız­da baş­lar, bu ne­den­le iyi çiğ­ne­ye­rek be­sin tü­ket­mek önem­li­dir. Kar­bon­hid­rat­lı yi­ye­cek­le­rin ba­zı­la­rı di­ğer­le­ri­ne gö­re kan şe­ke­ri­ni da­ha hız­lı yük­sel­tip da­ha hız­lı dü­şü­rür. Bu du­rum da­ha hız­lı acık­ma­mı­za ve ka­rın böl­ge­sin­den yağ­lan­ma­mı­za ne­den olur. Ör­ne­ğin be­yaz ek­mek, tam buğ­day ek­me­ği­ne gö­re; pi­rinç bul­gu­ra gö­re; muz el­ma­ya gö­re kan şe­ke­ri­ni da­ha hız­lı yük­sel­tir. Bu ne­den­le, kar­bon­hid­rat­lı yi­ye­cek­le­ri den­ge­li tü­ket­me­miz ve sa­de­ce tek bir çe­şi­de yük­len­me­mek önem­li­dir. Ayrıca yi­ye­cek­le­rin tü­ke­tim sı­cak­lı­ğı ve pi­şir­me şe­kil­le­ri de kan şe­ke­ri açı­sın­dan önem ta­şır. Kar­bon­hid­rat­lı bir yi­ye­cek ne ka­dar sı­cak tü­ke­ti­lir­se kan şe­ke­ri­ni o ka­dar hız­lı yük­sel­tir.

Eksikliği nelere sebep olur?

Öncelikle B vitaminleri , bazı aminoasitler ve lif eksikliği görülür. Bunun yanında halsizlik, yorgunluk, depresyon, unutkanlık, sinir sistemi bozuklukları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, proteinin vücut tarafından kullanılamaması sonucu yapım ve onarımda azalma, yetersiz lif alımından ötürü uzun vadede kanser ve kalp hastalıkları görülebilir.

Paylaş

Cevap yaz